PIV (Particle Image Velocimetry)

روش اپتیکی تصویر برداری از مایعات که در تحقیقات و پژوهش‌های مختلف برای اندازه‌گیری سرعت ذرات در سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرد.