برگزاری کارگاه‌های تخصصی(,PLD, LIBS, پلاسما ،لیزر، اسپکتروسکوپی)

آموزش انواع نرم افزارهای کاربردی