(Total Internal Reflection Fluorescence Microscope)TIRFM

این روش، نوعی تصویربرداری میکروسکوپی بر پایه‌ی بازتاب کلی داخلی از تحریک فلورفورهای بسیار نزدیک به سطح در نمونه زیستی است که برای بررسی فرایندهای سلولی بکار می‌رود.