PSA (Particle Size Analyzer)

با توجه به پیشرفتهای اخیر در صنعت نانو و تولید نانو ذرات با ابعادمختلف، اندازه­‌گیری و تعیین توزیع ابعاد تولید شده یک امر ضروری دراین صنعت می­باشد. در روش­های متداول جهت تعیین ابعاد نانو ذرات از دستگاههای تصویربرداری SEM و TEM بهره­‌گیری می­شود. هزینه­‌های بالا همچنین عدم دسترسی آسان، از جمله محدودیتهای عمده این ابزارها به­‌شمار می‌روند و برآورد ابعاد ذرات را مشکل می­سازد. با استفاده از پراکندگی دینامیکی نور، می­‌توان بطور تقریبی ابعاد ذرات و توزیع آنها برآورد نمود. این روش بر پایه پراکندگی دینامیکی نور توسط ذرات نانو معلق در مایع است. با جمع­‌آوری سیگنالهای حاصل از برخورد فوتونهای پراکنده شده از ذرات توسط آشکارساز و تبدیل فوریه سریع آن و به کمک روابط حاکم قادر خواهد بود توزیع ابعاد نانوذرات معلق در مایع را محاسبه نماید