اسپکتروسکوپی فروشکست القایی لیزری(LIBS) یک تکنولوژی آنالیز شیمیایی سریع است که از یک پالس لیزری کوتاه برای ایجاد یک میکرو پلاسما در سطح نمونه استفاده می کند. با توقف پالس لیزری، پلاسما شروع به خنک شدن می کند. در طی فرایند خنک کننده پلاسما، الکترون ها از اتم ها و یون های حالت های الکترونیکی تحریک شده به حالت طبیعی و پایه گذار می کنند.در نتیجه پلاسما نور را با قله طیفی گسسته ای منتشر می کند.نور منتشر شده از پلاسما جمع آوری شده و با یک آشکارساز ICCD / spectrograph مورد تجزیه و تحلیل طیفی قرار می گیرد.هر عنصر جدول تناوبی با قله های طیفی LIBS منحصر به فردی همراه است.با شناسایی پیک های مختلف برای نمونه های مورد آزمایش، ترکیب شیمیایی آن می تواند به سرعت تعیین می شود.