اصطلاح طیف سنجی در توصیف یک سری تکنیک های تحلیلی کاربرد دارد. به طوری که طیف وسیعی از فرکانس ها (نور، UV، IR، و غیره) برای بررسی خصوصیات طیفی این مواد در قالب یک گراف مورداستفاده است.طیف های مواد به دلیل تعامل منحصر به فرد مولفه های مواد با فرکانس های خاصی از امواج الکترومغناطیسی (مانند جذب یا انتشار) به دست می آیند. بنابراین کلمه طیف به طور معمول برای توصیف یک نمایش گرافیکی (شدت برحسب فرکانس) از خواص منحصر به فرد مواد به کار می رود.مقایسه طیف ها و یا جمع آوری طیف های مواد مرتبط با همان گراف درتشخیص مواد و بررسی آنهابسیار موثر است.علاوه بر طیف سنجی اصطلاح، اسپکترومتری و اسپکتروگرافی نیز معمولا استفاده می شود.