به طور ساده، پلاسما یک گاز یونیزه است، گازی که انرژی کافی برای آزاد کردن الکترون از اتم ها یا مولکول ها را فراهم می کند. جالب است بدانید، پلاسما رایج ترین ماده در جهان است، به طوری که حتی بر روی زمین هم رایج هستند.گازها می توانند به روش های مختلف به پلاسما تبدیل شوند، اما همگی با پمپاژ گاز با انرژی بالا همراه می شوند. یک جرقه در یک گاز یک پلاسما ایجاد می کند. یک گاز داغ که از یک جرقه بزرگ عبور می کند، جریان گاز را به یک پلاسما تبدیل می کند که می تواند مفید باشد. به عنوان مثال مشعل پلاسما در صنایع برای برش فلزات استفاده می شود.بزرگترین منبع پلاسما خورشید است.گرمای فراوان خورشید الکترونها را از مولکول های هیدروژن و هلیوم جدا می کند که خورشید را تشکیل می دهند.اساسا، خورشید، مانند بسیاری از ستاره ها، یک توپ بزرگ پلاسما است.